Tips: Hướng Dẫn Active Crack Office 365 Mới Nhất 2021

Máy tính An Phát – Nếu bạn đang tìm kiếm Hướng Dẫn Active Crack Office 365 Mới Nhất 2021 trên Internet cho Mã kích hoạt Microsoft Office 365 / khóa sản phẩm thì bây giờ bạn đã đến đúng nơi, một ngày anh ấy chia sẻ với bạn một ứng dụng tuyệt vời dành cho các ứng dụng năng suất cơ bản cần thiết cho công việc được thực hiện trong doanh nghiệp hiện đại. Định mức cho bộ năng suất được so sánh với Bộ Office 365 . Đây là các ứng dụng như Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote và OneDrive.. ( Tham khảo thêm dịch vụ cài win tận nơi quận bình tân giá rẻ ) 

Hướng Dẫn Active Crack Office 365 Mới Nhất 2021
Hướng Dẫn Active Crack Office 365 Mới Nhất 2021

Cách kích hoạt Microsoft Office 365 Vĩnh viễn mà không cần Mã kích hoạt /  Key Bản quyền

Làm theo 3 bước bên dưới để kích hoạt Microsoft Office 365 bằng CMD :

Bước 1:  Bạn sao chép đoạn mã dưới đây vào một tài liệu văn bản mới.

@echo off
title Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16
:halt
pause >nul

Sau đó, bạn tạo một tài liệu văn bản mới như hình bên dưới nha.

Fix lỗi bị mất New Text document - Chia Sẻ Sưu Tầm Blog

Bước 2:  Bạn dán mã vào tệp văn bản. Sau đó, lưu nó dưới dạng tệp hàng loạt (có tên “active365.cmd”).

Bước 3:  Bạn chạy tập tin hàng loạt với tư cách quản trị viên.

Một Số Key Kích Hoạt Bản Quyền Được Cập Nhật Thường Xuyên Mới Nhất 2021

Mã kích hoạt Microsoft Office 365 (cập nhật 01/2021): 

FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH
2MHJR-V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6XK
H746C-BM4VK-TZBB8-MVZH8-FXR32
6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
MH2KN-96KYR-GTRD4-KBKP4-Q9JP9
P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP

KEY Microsoft Office 365 (cập nhật 01/2021): 

6 PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX
DJKSE-DFJS93-DFJKD94JD-DJKD94JD
MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
DJD94-DFKD9-FJD94JD894-FJKD94JD

Khóa sản phẩm Microsoft Office 365 Pro Plus / Mã kích hoạt / Khóa nối tiếp (cập nhật 01/2021):

N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X
2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK
6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
MH2KN-96KYR-GTRD4-KBKP4-Q9JP9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0865616562